گل آرایی در مرکز همایش ها در کدها و تعداد مختلف نسبت به عرض و چینش تالارها متنوع بوده و جهت گل آرایی از گل های فصل استفاده میگردد . لذا می توانید جهت نوع چینش ، رنگ بندی با امور مشتریان در ارتباط باشید .