کنگره بهاره چشم پزشکی ایران مورخ 22 فروردین لغایت 24 فروردین در 3 تالار به همراه نمایشگاه جانبی برگزار میگردد |
*******