همایش های پیش رو

همایش های کنسل شده

همایش های پیش رو

نهمین دوره کنفرانس مبدل های گرمایی ، چیلر و برج خنک کن

تاریخ : ۲۳  آذر ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸ لغایت ۱۵

همایش بازاریابی نوین

تاریخ : ۲۳  آذر ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸ لغایت ۱۸

کنفرانس صنعت سلامت با تمرکز بر دارو ( ایران فارمافورم )

تاریخ : ۲۳ و ۲۴ آذر ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸ لغایت ۱۷

همایش نقشه کشی ذهن

تاریخ : ۲۴ آذر ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸ لغایت ۱۸

کنفرانس کار آفرینی

تاریخ : ۲۵ آذر ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۱۶ لغایت ۲۳