همایش های پیش رو

همایش های کنسل شده

همایش های پیش رو

پانزدهمین همایش تعالی سازمانی

تاریخ :   ۷  اسفند  ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸ لغایت ۱۴

دومین نشست کمیته حقوقی و مالکیت فکری ABU

تاریخ : ۷  و ۸ اسفند  ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۷

افق رسانه

تاریخ :  ۸ اسفند  ماه

ساعت شروع همایش : از ساعت ۸ لغایت ۱۳